Privacy

Posts tagged “Privacy”

Pandemic Privacy: A Preliminary Analysis of Collection Technologies, Data Collection Laws, and Legislative Reform during COVID-19

In this report, we undertake a preliminary comparative analysis of how different information technologies were mobilized in response to COVID-19 to collect data, the extent to which Canadian laws impeded the response to COVID-19, and the potential consequences of reforming data protection or privacy laws to enable more expansive data collection, use, or disclosure of personal information in future health emergencies.

TikTok and Douyin Explained

In this explainer, we discuss the findings of our comparative analysis of security, privacy, and censorship issues in TikTok and Douyin.

COVID-KAYA and the Exposure of Healthcare Worker Data in the Philippines (Tagalog)

Ang COVID-KAYA ay isang platform na ginagamit ng mga frontline healthcare workers sa Pilipinas para mangolekta at magbahagi ng mga kaso ng COVID-19 sa Kagawaran ng Kalusugan. Natagpuang nagtataglay ng mga kahinaan ang web at Android apps nito, na pinapayagan ang mga walang pahintulot na user na makuha ang pribadong datos tungkol sa mga gumagamit ng app, at maaring maging ang datos ng mga pasyente.