App Privacy and Controls

Back to Research

Research into privacy, security, and information controls of popular applications.

Featured in App Privacy and Controls

Latest Research

COVID-KAYA and the Exposure of Healthcare Worker Data in the Philippines (Tagalog)

Ang COVID-KAYA ay isang platform na ginagamit ng mga frontline healthcare workers sa Pilipinas para mangolekta at magbahagi ng mga kaso ng COVID-19 sa Kagawaran ng Kalusugan. Natagpuang nagtataglay ng mga kahinaan ang web at Android apps nito, na pinapayagan ang mga walang pahintulot na user na makuha ang pribadong datos tungkol sa mga gumagamit ng app, at maaring maging ang datos ng mga pasyente.

Unmasked: COVID-KAYA and the Exposure of Healthcare Worker Data in the Philippines

COVID-KAYA, a platform used by frontline healthcare workers in the Philippines to collect and share COVID-19 cases with the Philippines Department of Health, contained vulnerabilities in both the web and Android apps that allows for unauthorized users to access private data about the app’s users, and potentially patient data.